Tornar a Juneda.org

Credits

COLORS

MINFERRI: COLORS DE TERRA

 

COLORS DE TERRA presenta una lectura del passat de la vall de la Femosa a partir de les traces multicolors deixades en el terra pels habitants d'una aldea singular: Minferri. Estava formada per famílies d'agricultors i ramaders que es construïen les cabanes amb fang i fusta, conreaven i pasturaven en els camps veïns i coneixien perfectament la metal·lúrgia del bronze. Dins del poblat nombroses sitges i fosses servien per a l'emmagatzematge dels cereals i per a la resta d'activitats quotidianes. Un cop deixaven de funcionar, aquestes mateixes estructures s'utilitzaven per enterrar els difunts. L'exposició mostra els resultats d'un ampli projecte de recerca arqueològica interdisciplinària, que s'ha desenvolupat de manera intermitent des de 1993. S'estructura en set àmbits temàtics, que recullen tota la informació sobre el paisatge antic de la Femosa, l'organització interna de l'aldea, l'arquitectura de les cases, les activitats domèstiques i de producció, els aspectes socials i el món funerari. Cada àmbit es complementa amb una sintètica explicació del mètode de recerca utilitzat i s'identifica amb un color distintiu. S'han triat colors naturals i colors resultants de l'activitat humana, amb tonalitats matisades en molts casos pel pas del temps i l'acció del sediment sobre les restes arqueològiques. En definitiva, tots plegats són COLORS DE TERRA. Minferri és ja un punt de referència obligat dins del conjunt de la plana occidental catalana per al coneixement del període comprès entre 4000 i 3650 anys abans d'ara. COLORS DE TERRA pretén que tot tipus de públic pugui accedir a aquesta informació i contribuir, al mateix temps, a la consolidació del nou Museu Etnològic de Juneda.

 

Els organitzadors.

 

 

LA VALL DE LA FEMOSA ARA FA 4000 ANYS

Verds, blaus... Colors naturals que es reflectien en les aigües cristal·lines del riu

Ara fa uns 300000 anys, grups molt reduïts de caçadors i recol·lectors freqüentaven ja les terrasses de la Femosa. Molt temps després, pels volts d'ara fa 6500 anys, s'establiren a la vall les primeres comunitats més o menys estables d'agricultors i ramaders. Minferri representa, així, la continuïtat d'un procés de colonització gairebé continu, però palesa un estadi de sedentarització i arrelament dels grups humans en el territori molt més desenvolupat. A més a més, es tracta d'una comunitat que ja domina perfectament la metal·lúrgia del bronze. El riu, com a recurs econòmic per al subministrament d'aigua a persones i animals (no hi ha constància de l'ús de reg en cap tipus de cultiu), va ser un focus constant d'atracció de poblament. No obstant això, va tenir encara més importància l'existència d'àmplies valls en les seves ribes, constituïdes per fèrtils terres al·luvials, molt aptes per al conreu i fàcils de rompre. La superfície explotable era suficient per a l’abastament d’uns grups amb molt poca capacitat demogràfica. La vegetació antiga s'ha pogut restituir parcialment a partir de diferents estudis arqueobotànics. Es coneix, així, un significatiu conjunt format per 10 espècies diferents d'arbres i arbustos i 42 espècies de plantes herbàcies. En síntesi, pot afirmar-se l'existència de boscos de tipus mediterrani i submediterrani, que s'organitzaven bastant esclarissats, fruit en part d'una creixent pressió antròpica. En el territori proper a l'aldea, hi abundaven conills i llebres i algun porc senglar. Els cérvols apareguts provenien possiblement d'expedicions de cacera a més llarga distància. Finalment, el cel estava puntejat amb el vol majestuós d'algunes àligues arribades des dels penya-segats prepirinencs, i en les zones d'estepa hi abundaven ocells com els torlits.

 

L'ALDEA DE MINFERRI

Marrons variats... Colors del fang i la fusta utilitzats en la construcció

L'aldea estava situada en el marge esquerre de la Femosa, en la part superior i en el vessant nord d'una de les plataformes o terrasses fòssils modelades per l'erosió i l'encaixament del riu al llarg dels temps. El tipus de poblat que representa era, fins ara, desconegut en el conjunt de la plana occidental catalana. Es tracta d'una concentració laxa de granges o cases, esteses per una vasta superfície que arriba a assolir una extensió de deu hectàrees. Cada unitat familiar gaudia d'un habitacle propi, i la distància entre cada nucli era sovint superior als cent metres, fet que demostra una autonomia gairebé total. No s'ha trobat tampoc cap tipus de defensa artificial (palissades, fossats) que pogués interpretar-se com una obra comunitària. No obstant això, hi ha alguns indicis que palesen l'existència d'una relativa organització interna de l'aldea i una certa dependència entre els diferents grups. Els camps se situaven fora de la zona habitada, i es reservava els espais lliures entre casa i casa per construir-hi sitges i altres estructures d'ús quotidià que podien ser controlades de manera comunal. D'igual manera, activitats com la producció metal·lúrgica o la previsió de males collites requerien un cert grau de cooperació intrafamiliar. Es coneix, per ara, un sol habitatge, el qual ha esdevingut el primer testimoni a la regió d'una casa de planta rectangular. Estava construïda amb fusta i terra i no sembla que, en el conjunt de l'aldea, l'arquitectura en pedra hagués començat a desenvolupar-se. Hi havia també algunes cabanes de formes irregulars amb funcions complementàries. La datació de l’aldea es situa entre 4000 i 3650 anys abans d'ara.

 

LA VIDA QUOTIDIANA AL POBLAT

Marrons, vermells, negres... Colors diferents de la ceràmica, segons la regularitat de la cocció i l'ús posterior

La forma de repartir el treball segons el sexe i l'edat, la manera de vestir o de preparar el menjar, els àpats preferits i els recipients amb què se servien, l'indret on es desenvolupava cada activitat... són qüestions que no sempre troben respostes satisfactòries des de l'arqueologia. Una primera i important observació que pot efectuar-se a Minferri és que existia una intensa activitat fora de les cases. Tot els indicis condueixen a pensar que cada habitatge tenia a l’entorn un espai propi o, almenys, respectat per la resta de la comunitat. En aquesta àrea, hi havia zones de lleure sense cap arranjament especial, llars per preparar el menjar o, simplement, per escalfar-se, i també grans tenalles falcades dins de petites fosses, segurament per tenir l'aigua més a l'abast o per emmagatzemar qualsevol altre tipus de provisió. Sense cap mena de dubte, la major o menor intensitat d'aquestes activitats estava en funció de les diferents estacions de l'any. Es coneix molt millor el tipus de recipients utilitzats en el conjunt de l'aldea, els quals apareixen molt sovint quasi sencers. Tenalles de totes mides per guardar les provisions, olles per cuinar, safates i plats per servir i menjar, vasos i bols per beure... constitueixen, avui, una col·lecció ceràmica sense precedents a la regió per tal com caracteritza la cultura material de les comunitats de l'època. Pel que fa a les vestidures, determinats utensilis d'ús quotidià com les agulles fetes d'os, són menys habituals. No obstant això, s'han pogut recuperar puntualment alguns ornaments de tipus personal com petxines perforades i denes de collars.

 

L'AGRICULTURA

Verds, grocs, negres... Colors naturals dels cereals, que esdevenen negres en carbonitzar-se

L’agricultura constitueix l’activitat més ben coneguda i la que, sens dubte, degué tenir un major pes específic dins l’estratègia econòmica general de l’assentament. El conjunt del procés agrícola s'ha pogut reconstruir a través de tres fonts d'informació: l'estudi de les llavors, l'utillatge i els sistemes de conservació i transformació dels productes vegetals. Pel que fa a les llavors, s'ha pogut definir un sistema agrícola, en el qual el conreu principal es basava en els cereals d’hivern, principalment el blat nu i l’ordi vestit; encara que també es troba de manera secundària la pisana i el blat nu de tipus compacte. El nombre de males herbes és, igualment, molt important, i la més freqüent i nombrosa és el raigràs, difícil de separar de la collita dels cereals. A partir de l'estudi de la indústria lítica, principalment les peces de sílex, s'han pogut establir algunes de les característiques de la sega dels cereals. Aquesta es duia a terme amb falçs rectes, compostes d'un suport de fusta amb una motllura longitudinal i d'una filera de dents de sílex, muntada a l'interior. Nombroses restes de raquis i bases d'espigueta permeten conèixer també el procés de batuda posterior. El gra obtingut era finalment emmagatzemat en sitges i fosses de formes diverses, de les quals n'hi ha més de setanta al jaciment. Minferri ha estat el primer indret de la plana on aquesta pràctica ha pogut constatar-se en una data tan antiga, la qual cosa obre un ampli ventall de perspectives per a la recerca, tant de caràcter econòmic com social. En principi, però, no sembla que existís una producció excedentària, i la presència d'algunes sitges de gran capacitat pot interpretar-se com a reserves comunals en previsió de males collites o per a intercanvis puntuals.

 

LA RAMADERIA

Blancs, grisos, marrons... Ossos de colors diferents segons les formes de consum dels animals i l'acció posterior del terra i del temps

L’explotació de l’entorn animal, especialment la ramaderia, era l'altra activitat de subsistència bàsica dels habitants del poblat. Les restes del bestiar apareixen sovint representades en forma de deixalles, ossos solts i fracturats, que després d'haver estat menjats foren llençats dins de les fosses i sitges. Altres animals s'han conservat, però, sencers. En alguns casos, perquè van ser dipositats com ofrenes en les tombes dels seus amos; en altres, perquè degueren morir per malaltia o qualsevol altra raó que feia aconsellable no consumir-los. Ambdós tipus de troballes permeten reconstruir amb detall el conjunt d'aquesta activitat econòmica en el jaciment (la composició dels ramats, les pautes de sacrifici, el seu ús com a força de treball, l'aprofitament dels productes derivats...) i, al mateix temps, faciliten la comparació de les espècies antigues amb les actuals. Tot plegat fa que Minferri esdevingui un jaciment excepcional per al coneixement de la cabanya domèstica d'ara fa 4.000 anys al nord-est de la Península, i la col·lecció d'animals sencers recuperada podria constituir la base d'una futura Sala d'Arqueofauna al Museu Etnològic de Juneda, d'interès internacional. Els animals habitualment explotats eren cabres, ovelles, vaques, bous i porcs. No obstant això, hi ha també moltes restes de gossos que confirmen la seva utilització com a suport per a la gestió dels ramats, com a animal de companyia i potser també per consumir-los. Tot plegat fa que Minferri esdevingui un jaciment excepcional per al coneixement de la cabanya domèstica d'ara fa 4.000 anys al nord-est de la Península, i la col·lecció d'animals sencers recuperada podria constituir la base d'una futura Sala d'Arqueofauna al Museu Etnològic de Juneda, d'interès internacional.

 

LA METAL·LÚRGIA

Tons vermells, taronja, negres... El foc de les llars per fondre bronze va tenyir el terra amb una coloració especial

La darrera activitat de producció documentada és la metal·lúrgia del bronze. Minferri és també l'únic jaciment de la vall del Segre i de la Plana on s'ha pogut conèixer per primera vegada la totalitat del procés per obtenir eines de bronze, excepte la reducció del mineral brut i el seu aliatge. El mestratge d'aquesta tecnologia estava perfectament assimilat pels seus habitants i els bronzes apareguts eren de tipus binari, amb percentatges de coure i estany absolutament canònics. Gresols per fondre objectes ja amortitzats, una llar dins d'una cubeta per poder concentrar millor la calor, sis motlles de fosa, i restes d'escòries i d'alguns objectes ja elaborats fan que el jaciment esdevingui un dels llocs més espectaculars de Catalunya per poder estudiar el conjunt d'aquesta tècnica. D'entrada, l'elevada cronologia de les restes (de fa 4000 anys) fa trontollar l'esquema explicatiu sobre la seva aparició en la zona, i és possible considerar que en aquesta data s'estava en plena edat del bronze. Totes les eines corresponen, d'altra banda, als anomenats béns de producció. Es tracta de destrals, escarpres i sagetes que deurien destinar-se a l'ús intern del poblat. No sembla tampoc que existís un sector social específic deslligat del treball de la terra per efectuar aquesta tasca. La fabricació d'estris de bronze podia dur-se perfectament a terme durant les estacions amb menys feina en el camp o a estones perdudes. Tot i així, la producció estaria centralitzada, a més, sobrepassava l'àmbit subsistencial de cada família, amb la qual cosa no pot excloure's que aquest factor contribuís a l'aparició d'una certa desigualtat social.

 

SOCIETAT I RITUS FUNERARIS

Blancs, grisos, marrons... El pas del temps i el terra uniformitzen els colors dels ossos de persones i animals

Hom suposava que, durant les primeres etapes de l'edat del bronze, les comunitats de la plana occidental catalana només enterraven els seus difunts en balmes col·lectives o reutilitzant megàlits anteriors. Minferri ha permès conèixer un nou tipus de pràctica funerària a la regió, tot i ser freqüent en altres àrees de l'interior i el litoral de Catalunya o la vall de l'Ebre. Es tracta de la inhumació en fosses i sitges dins del poblat mateix, un cop havien deixat de servir per emmagatzemar els productes de les diferents collites. S'han descobert, fins ara, un total de cinc tombes en sengles fosses, dins de les quals la presència d'homes i dones de totes les edats, infants i nadons... palesa que s'aplicava el mateix tractament a tots els membres de la comunitat. El fet singular és que els difunts no s'enterraven dins de les cases, ni existia tampoc un cementiri o necròpolis compartida per tota l'aldea. No obstant això, els ritus funeraris no eren estrictament uniformes, la qual cosa deixa entreveure que dins la comunitat hi havia determinats personatges amb un estatus social privilegiat. D'una banda, algunes tombes presenten arranjaments especials, com és el cas de la sitja SJ-95, en la qual es va construir una cavitat lateral per dipositar-hi el difunt. Aquesta mena de cripta estava segellada amb una gran llosa vertical falcada amb pedres. D’altra banda, hi havia tombes individuals, dobles o múltiples (fins a un total de cinc individus enterrats). D'igual manera, alguns enterraments presentaven importants conjunts d'ofrenes (especialment animals sencers o alguna de les seves parts), mentre que en altres no n'hi havia cap o simplement un petit vaset ceràmic. Restes

   

Tornar a JUNEDA.ORG